دوره ویژه مدارس

تغییر با آموزش آغاز می‌گردد، بیاییم با برگزاری آموزشهای کاربردی و استاندارد روز دنیا در مدارس خود سرمنشا تغییر باشیم.