وبینار چگونه با سواد مالی زندگی خود را متحول کنیم؟

رسیدن به استقلال مالی با کاربرد اصول و ابزارهای سواد مالی