با آموزش سواد مالی به فرزند خود کمک کنید هرچه زودتر مدیریت پول را یاد بگیرد و استقلال پیدا کند.

همین امروز آموزش سواد مالی را شروع کنید.

من مریم معصومی با بیش از ۳۵۰۰  نفر ساعت آموزش سواد مالی، فرزندشما را به یادگیری سواد مالی دعوت می کنم.

آموزش سواد مالی و هوش مالی